ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงอังคนาภรณ์ ณ พัทลุง
2. เด็กชายศุภโชค โพธิ์ใคร
3. เด็กชายฐิติกร ยอดโปร่ง
1. นายสุจริต แสงอรุณ
2. นายกิตติกรณ์ โพธิ์ดี

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน