ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงพีรดา มูลพรมศร
2. เด็กหญิงภารดี มูลพรมศร
3. เด็กหญิงวรรณศา ทับชุม
1. นายกฤษฎิ์ทิโชติ ฤกษ์ศิริลภัสช์
2. นางสาวนันณภัชสรณ์ ผูกพันธ์
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาววิภาดา เพ็งปาน
2. นางสาวนันทนา อยู่โหงว
3. นางสาวอาภาศิริ มาบุญ
1. นายกฤษฎิ์ทิโชติ ฤกษ์ศิริลภัสช์
2. นางสาวอลิษา เรืองโรจน์