ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลป่าซาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลป่าซาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางวริศรา ถิ่นศรี
1. นายศตวรรษ ลือเลิศ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลป่าซาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน