ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลหางดง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นประถมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชภัค ตันสุภายน
2. เด็กหญิงจันทกานต์ ใจจะดี
3. เด็กหญิงปวิตรา อินทรสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุภนิดา ผลสุรินทร์
5. เด็กหญิงอภิชญา เขื่อนแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สกุลวัฒนะ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์ สุรินธรรม
8. เด็กหญิงชนาภา ปันกาศ
9. เด็กหญิงคุนัญญา สิงคเนตร
1. นางพนิดา พิมสาร

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลหางดง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลหางดง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน