ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลเชิงดอย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลงระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชุมพูงาม
2. เด็กหญิงจุรีมาศ จอมแปง
3. เด็กหญิงปภาดา สุวรรณ
4. เด็กหญิงปุญญพัฒน์ มะณี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ ปวงสายใจ
6. เด็กหญิงวณิดา เขตสิทธิ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์ ธนงศักดิ์
8. เด็กชายจีระพงษ์ สกุลพุฒิพงษ์
9. เด็กชายทรัพย์มาริน พวงปัญญา
10. เด็กชายภควัต ก๋าศักดิ์
1. นางวัลลภา สุนันต๊ะ
2. นางสุพรรณี ปวงประสิทธิ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลเชิงดอย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลเชิงดอย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน