ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลยุหว่า


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกริกไกร สมแวง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุจา
3. เด็กชายธนาธิป สายอินต๊ะ
1. นายอนุพงศ์ วัชวงษ์
2. นายนิธิภัทร์ ผาสุขพิสิฐกุล

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลยุหว่า


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลยุหว่า


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน