ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา แก้วพันธ์
2. เด็กชายวรวิช อุทัย
3. เด็กชายศุภกรณ์ สืบจันทร์
1. นางกันทิมา งามชัยชูสิทธิ์
2. นายพิภพ เนียมพา