ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตําบลจริม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตําบลจริม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายเอลิชา วรรณวงศ์กา
2. เด็กชายอชิรวัฒน์ บุญแหยม
3. เด็กหญิงสิริกัญญา กรรณิการ์
1. นางสาวสุดารัตน์ เป็งหล้า
2. นางสาวพัชรวรรณ เพชรสุวรรณ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตําบลจริม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน