ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ -
2. เด็กชายจิรายุ สายนวน
3. เด็กชายชนาธิป สายนวล
4. เด็กชายธีรภัทร -
5. เด็กชายชนะวงศ์ วงษ์สา
6. เด็กหญิงกุลจิรา -
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ เชื้ออิ่ม
8. เด็กหญิงเกวลี -
9. เด็กหญิงนีรา -
10. เด็กหญิงเพชรจินดา ต้นพรหม
1. นายสุรชัย พรมมาเตียม
2. นางจันทนา คำวงษ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปโดทะ การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายดิลกธรรม ฉัตรสุภาพงศ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์ ฉัตรสุภาพงศ์
3. เด็กหญิงกชกร ฉัตรสุภาพงศ์
1. นางรัศมี ฉายานามชัย
2. นางจันทนา คำวงษ์
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละมุ้งคีสาขาเดลอปอบอ การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancerระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายธนพล อภิบาลวนาลี
2. เด็กชายกฤติธี ซึพอ
3. เด็กชายนราวิชญ์ เกียรติวัฒนา
4. เด็กชายชนาธิป ธาราแม่จัน
5. เด็กชายปิติภัทร สาครบุปผา
6. เด็กหญิงกมลพรรณ ชนมากุรทรัพย์
7. เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์พนาสวรรค์
8. เด็กหญิงอรจิรา ศรีสุขสันต์คีรี
9. เด็กหญิงรุจีพร วงศ์พนาสวรรค์
10. เด็กหญิงรักษิญา วงศ์พนาสวรรค์
1. นางพรนภา วิระสะ
2. นางจันทนา คำวงษ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน