ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลท่าข้าม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลท่าข้าม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลท่าข้าม


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายกุลชวาล ศรีวงษ์เดชา
2. เด็กหญิงปวริศา ด้วงขาว
3. เด็กหญิงอภิชญา แก้วตา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรักชนก วัชรรัศมี
2. นางฟ้ารุ่ง กลัดปิ่น