ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา วิยาภรณ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์ ขวัญยืน
3. เด็กหญิงอารยา ดวงใจแก้ว
1. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง
2. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ
2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายวีรพงษ์ ทองจิตติ
1. นางหนึ่่งฤทัย พุทธแก้ว