ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญาดี
2. เด็กหญิงชนิกานต์ โปธา
3. เด็กชายนพรัตน์ พัตรพิบูล
1. นางจารุณี สมใจกูล
2. นางสาวปรียาดา ใจเสมอ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน