ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชนะเลิศ 1. นางพรรณี เนตรตระสูตร
1. นางพรรณี เนตรตระสูตร
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancerระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิศ ปัญญา
2. เด็กชายติณณภพ เกตุสุจา
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์ โกสีย์ศิริกุล
4. เด็กชายภคิน บุญลี
5. เด็กหญิงอาภัสรา วงค์สำราญชัย
6. เด็กหญิงกานต์พิชชา แซ่ผ่าน
7. เด็กหญิงรสกร -
8. เด็กหญิงแก้ว -
9. เด็กหญิงอิศริญา จิตรสกุล
10. เด็กหญิงปณิดา ทา
1. นางจริยา ถาปินตา
2. นางมนัสกาญจน์ สุธรรมวิจิตร
3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย การประกวดแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย วงค์ษา
2. เด็กชายณรงค์ชัย ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปิ่นอุต
1. นางจริยา ถาปินตา
2. นางสาวศรีธรา บัวชุม
4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชนะเลิศ 1. นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
1. นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancerระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภษิตา เตปา
2. เด็กหญิงวารุณี ญาณปิน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์ -
4. เด็กชายปฎิพัฒน์ โชคสราญสุข
5. เด็กหญิงจิรัชญา ไคร้มูล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์ศิริ
7. เด็กหญิงรมินดา จาดิ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา จองมน
9. เด็กชายธนัท ภารกิจ
10. เด็กชายณัฐโชค สุริยะจัน
1. นางสาวจันทร์จิรา กล้าหาญ
2. นางดวงเดือน นามณี

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวจารุณี ศุภมาศมงคล
1. นายอภิโชค สันตะจิตต์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงอรจิรา ภัทรวงค์สันติกุล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงทรัพย์อนันต์
3. เด็กหญิงอาทิตยา ทวิลวิศาล
1. นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวชื่นสุข ชำนิพร
1. นางสาวชื่นสุข ชำนิพร
2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายธนวัฒน์ อุดชา
2. เด็กหญิงษีม่า โอมา
3. เด็กหญิงอรวี อันมัส
1. นางสมพร เตจ๊ะนัง
2. นางเพชรดา ปฤกษากร
3 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายมนัส แลเซอ
2. เด็กชายวิชชากร คำบัวตอง
3. เด็กชายภานุเดช โวยซือกุ
1. นางพีรานุช ซาวคำเขต
2. น.ส.ใจสคราญ คงพันธุ์
4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางรุจิสา พิมสาร
1. นางรุจิสา พิมสาร
5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาศิลปะ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวณปภัช รอดแก้ว
1. นางสาวณปภัช รอดแก้ว