ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร ทองแดง
2. เด็กหญิงหมูแก้ว ลุงหล้า
3. เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีณายะ
1. นางศศิเนตร์ กาละวัง

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงตรีชยา หลวงคำแดง
2. เด็กหญิงเจนจิรา ใจตา
3. เด็กหญิงอัญชิสา วรรณกูล
1. นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร
2. นางสาววรินทร์ภรณ์ คำมา