ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลบวกค้าง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลบวกค้าง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลบวกค้าง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงภานิชา ศรีไม้
2. เด็กชายวีรภาพ นันสันเทียะ
3. เด็กชายภาคิน จอมอูป
4. เด็กชายจักรรินทร์ ปาลี
5. เด็กชายชัยรัตน์ ช่ำชอง
6. เด็กหญิงเทวาธิดา มีใจ
7. เด็กหญิงวณิชย์ชญา จ๋อมจันทร์
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์ จินโจ
9. เด็กชายณัฐสิทธิ์ สัมพันธ์
10. เด็กหญิงณัชชา รัตนชัยเสมากุล
1. นายไกรศร ปาลีตา
2. นางสุภัทรา ไชยคำวัง
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายมนัสวี จันทวงค์
2. เด็กหญิงปิยธิดา ปินชัย
1. นางสาวสุมาลี ศรียาบ