ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนบ้านศาลา การแข่งขันการคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรพรรณ ปัญญา
1. นางอุไรวรรณ วรรธนะวาสิน
2 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยารัตน์ บุญสูง
1. นางสาวอรุณ ศรีเงิน
3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหอม ลุงทา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ ลุงคำ
3. นายณัฐวุฒิ ชัยยา
4. นางสาวชุติพันธ์ หอมอบ
5. นางสาวศศิธร สุวรรณ
6. นายธนันชัย แอตุ
7. นางสาวน้องแสง คำแป
8. นางสาวคำแปง จันทร
9. นางสาวศิรินภา ติยะ
10. นายธราดล ดูเบี่ยง
11. นายชัยนรินทร์ หม่อมแก้ว
12. นายธนวัฒน์ สีทอง
13. นายชนะชน มหาวรรณ์
14. นางสาวช่อผกา อริยะ
15. นางสาวศิริพร เปียแหละ
16. เด็กหญิงยลดา ซอหริ่ง
1. นางสาวศุราภรณ์ ปกติ
2. นายอาทิตย์ ลายแสง
4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายวสันต์ หน่อคำ
2. นางสาวอัญชลี นายติ๊
1. นายธนากร ศรีอุทธา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายภัทรวุธ วาธง
2. เด็กหญิงอิงทิรา ตุ้ยศรี
1. นายธนากร ศรีอุทธา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวชลธิชา พันธ์ชัย
1. นางสาวศุราภรณ์ ปกติ
2 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวทวีพร อินวงค์
2. นายพงษ์ศักดิ์ ไทยใหญ่
3. นางสาวอัมภวรรณ ระฆังทอง
4. นางสาวพรชิตา แสนย่าง
5. นางสาวสุภา ยอดคำ
6. นางสาวนารีรัตน์ ดิตุ๊
7. นางสาวหล้า ลาหุ
8. นางสาวเบญจมาศ สวยงาม
9. นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ษาอินทร์
1. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถ
2. นางสาวศุราภรณ์ ปกติ
3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายณัฐดนัย คำหลวง
2. นายใจเมือง ลุงกอ
3. นายอานนท์ วงศ์อุดม
1. นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ
2. นายเจนณรงค์ แก้วซาว