ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองตาก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวอังคณา โก่นกลาง
2. นางสาวเบญจมาศ อุดทัง
3. นางสาวทรรศนีกร วิเวก
4. นางสาวเพ็ญนภา คุ้มภัย
5. นางสาวสิริวิมล ชุมพล
6. นางสาวชัญญานุช จิโน
7. นายไตรภพ เนื่องมี
8. นางสาววริศรา อ่อนคล้อย
9. นางสาววิลาสินี ทรงสวัสดิ์วงศ์
1. นายศักดา สีเมืองแก้ว
2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา โรจนสินเจริญ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา สำอางค์
3. เด็กหญิงอรัญญา พรมจันทร์
4. เด็กหญิงกานติมา เขียวแดง
5. เด็กหญิงพิชญา รักษาวงศ์
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน สามสี
7. เด็กชายสุริยา มะกอง
8. เด็กชายเจษฏา อาบสุวรรณ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี
10. เด็กชายจิรศักดิ์ พวงเงิน
11. เด็กหญิงปานหทัยชนก นาคแก้ว
12. เด็กชายธีรภัทร สัญยวิชัย
13. เด็กหญิงพรรณภัทร จันทรต๊ะบุตร
14. เด็กชายอภิวัฒน์ -
15. เด็กหญิงเปรมฤดี เฟื่องฟอง
1. นางไพลิน จารี
2. นายสุริ บงกชศรีจินดา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองตาก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวณัฐณิชา พรมบุญชู
2. นางสาวสุดารัตน์ ธงวิลัย
3. นางสาววริษา อินปาน
1. นางสาวพัทยา เทพกัน
2. นางสาวน้ำผึ้ง เขมะสุนะ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายเมธัส ยมเกิด
1. นางภัทริน แสนเมือง
2. Mr.Ervin Jerome Alvarez Lalusin
3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงอโนชา ตาวงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร เพชรสุวรรณ์
1. นายกัมพล แก้วเชียงทอง
2. นายสุทิศ เทศฉาย
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงปานวาด เทพนิกร
2. เด็กหญิงพัชราภา เครือเต
3. เด็กหญิงวรินทรา ยิ่งมหาศาล
4. เด็กหญิงกชพร น้อยวรรณะ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ สายตรง
7. เด็กหญิงจันจิรา ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงกมลวรรณ จูกันทา
9. เด็กหญิงปาณิสรา เชื้อสายมาก
1. นางไพลิน จารี
2. นายสุริ บงกชศรีจินดา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองตาก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงนวพร มงคล
2. เด็กหญิงภานีรัตน์ ธงวิลัย
3. เด็กหญิงญดาพร สุระพา
4. เด็กหญิงนภสร บรรเลงทรัพย์
5. เด็กชายทวี แหยมนาค
6. เด็กชายธนกร ชัยฤกษ์
7. เด็กหญิงสุพิชญา กับปินะ
8. เด็กชายเปาบุ้นจิ้น -
9. เด็กหญิงปนัดดา จันตา
10. เด็กหญิงกนิษฐา -
1. นางชมพูนุช สอนไว
2. นางภัทริน แสนเมือง
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงซุท เจ๊า
1. นางภัทริน แสนเมือง
2. Mr.Ervin Jerome Alvarez Lalusin