ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงวริศรา เนรมิตร
1. นางสาวธีรารัตน์ ชีวสิทธิยานนท์
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายพัชพล มาน้อย
2. นางสาวสุณิษา ประมาณ
3. นางสาวปานตะวัน กันถาด
4. นางสาวศุภลักขนา มีผล
5. นางสาวธัญญารัตน์ ศรียาภรณ์
6. นางสาวสุธิมา สุขอิ่ม
7. เด็กหญิงจันทร์นิถา ชิงช่วง
8. นางสาวปนัดดา คำภาสี
9. นางสาวกุลธิดา ปั้นตระกูล
1. นายกิตติพงษ์ ป้อมเสมา
2. นายเลอพงษ์ กัณหา
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายศุภกิตต์ หนูอิ่ม
3. เด็กชายนิติกร สีสงปราบ
1. นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายภูภิมาย โสมดำ
2. เด็กชายอนุสรณ์ ทาวัง
3. นายธนธรณ์ เบ้าหินลาด
4. นายพายุ เมืองแก้ว
5. นายนัฏฐพงษ์ พิลึก
6. นางสาวธาดารัตน์ ชุมภู
7. นางสาวประภัสสร ยันต์ประเวศ
8. นางสาวพรรณวษา อินทร์จันทร์
9. นางสาวลัดดาวัลย์ อุตะมะ
10. นางสาวดวงกมล ปัญญา
1. นางสาวอรวรรณ สังเที่ยง
2. นายกิตติพงษ์ ป้อมเสมา
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายปวเรศ เรืองวงษ์
2. นายนายสิรดนัย โตรี
3. นายธนากร ผิวผ่องจันทร์
1. นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์