ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัค แสนเกษตรกร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์ ลำจะเรา
1. นางสาวยุวดี คีรีราษฎร์ตระกูล

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน