ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลพบพระ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลพบพระ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายธนกฤต จันทา
2. เด็กหญิงมัญฑิรา อุตมะ
3. เด็กหญิงณพิณพร อินเขียว
1. นางสาววราภรณ์ ภักดีศรี

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลพบพระ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน