ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครแม่สอด


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาชวิน หล่อเหลี่ยม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา พรมเนตร
1. นางสาวอุษณีย์ เกตนานนท์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การแข่งขันการคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร ทิปัญญา
1. นางสาวณัฐฐาพร ต๊ะมะปุ๊ด
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนภา มีน้อย
1. นางสุภาภรณ์ วงศ์สุนทร
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์ ดวงดี
1. นายบุญสืบ ลอดแปง
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล เป็งยาวงค์
2. เด็กหญิงกัลยกร จันทร์ฤทธิ์
1. นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วตา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนครแม่สอด


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายสิรภพ -
2. เด็กชายศุภกิตติ์ ลลิตาคม
3. เด็กชายชัย -
4. เด็กชายเฉลิมชัย -
5. เด็กชายรุจ -
6. เด็กหญิงรักชนก ณรงค์ชัยกุล
7. เด็กหญิงอรนลิน ศุภกิจจารักษ์
8. เด็กหญิงพรพระเจ้า แซ่ฟรุ้ง
9. เด็กหญิงเจนจิรา ต๊ะสุ
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ มูลต๋า
1. นางสาวจันจิรา เพชรปัญญา
2. นายสมร ก้องเวหา
2 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายจิรภาส กันจะนะ
2. เด็กชายณัฐพล จารุเศรณี
3. เด็กชายภานุพงศ์ อ่วมพิน
1. นายภัทรดนัย สุขสำราญ
3 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวเกตน์สิรี ภู่ทอง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองภู
3. นางสาวพรรษมน กุศลเลิศ
1. นายดุสิต เทพอาวุธ
2. นายกฤษดา จี๋คีรี
4 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายกฤษฎา เมืองเพชร
2. นายศรายุธ กาบี้
3. นายทิศเนตร แสนมา
4. นายบูรพา กาใจ
5. นายธนพล ศิลปแก่น
6. นางสาวธิดารัตน์ ใจนิ่ม
7. นางสาวทัศนีย์ กาวงษ์
8. นางสาวธันย์ชนก จักรอินทร์
9. นางสาวนริศรา เถื่อนแก้ว
10. นางสาวสิทธิณี กื๊ดจิกไผ่
1. นางพิมพ์ภัทร เมืองเขียว
5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวธิศณา เปรียะเซกู่
2. นางสาวชไมพร ลำปุก
3. นางสาวนิศารัตน์ ดอยแก้วขาว
4. นางสาวพลอยไพลิน วิใจลอม
5. นางสาวตรัยรัตน์ ทองภู
6. นางสาวภัทราพร ขันแก้ว
7. นางสาวสุพรรษา ยานะ
8. นางสาวอภิญญา ผันอักษร
9. นางสาวอรุณี สีนิ้วงาม
1. นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว
2. นายณัฐทวี ปุณณทรัพย์
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลงระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงณฐพร สมเป็น
2. เด็กหญิงเจสิ่นเอ่า -
3. เด็กหญิงธีวรา วงค์ประเสริฐ
4. เด็กชายจักรพันธ์ มณีฉาย
5. เด็กชายเก่ก่า -
6. เด็กหญิงณชา สอนไวย์
7. เด็กหญิงเบญญาภา สุใจ
8. เด็กหญิงกาญจนวดี สุขดี
9. เด็กหญิงภัทรธิดา อินปินตา
10. เด็กหญิงวนิดา เต็งแย้ม
1. นางเดือนเพ็ญ ฝ่ายคำตา
2. นางสาวนฤมล วงษ์ไทย

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครแม่สอด


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงอัญธิกา เอี่ยมละ
2. เด็กหญิงผกาวรรณ หงษ์สาวะดี
1. นางสาวนันทิยา แจ่มวงศ์อินทร์
2. นางสาวอรพิน สุจริตจันทร์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การแข่งขันการคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงอัญญามณี หน่อคำสุก
1. นางสาวขนิษฐดา จันธิดา
3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายบุญฤทธิ์ งามยิ่ง
2. เด็กชายรัฐศักดิ์ รุ่งรัตน์สกุล
3. เด็กชายชนกันต์ นุภาพ
4. เด็กชายจีรศักดิ์ ษมาจิตอาภรณ์
5. เด็กชายกฤฏิ์กุล กรณ์พนิตวุฒคุณ
6. เด็กหญิงธวันรัตน์ หมอกแสง
7. เด็กหญิงอภิษฎา ชมเทียนไข
8. เด็กหญิงพรไพลิน กันพรม
9. เด็กหญิงกิตติยาพร มนต์พิมาลย์
10. เด็กหญิงออมสิน -
1. นางสาวลักษณา ทาระวา
2. นางสาวจีราพรรณ แก้วปัญญาเพ็ญ
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงปฏิมากร พรมนิวัน
1. นางจันทร์มารศรี เทพอาวุธ
5 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงณัฐวรา ปิตาทะโย
2. เด็กหญิงผกามาศ สุยะวงษ์
3. เด็กหญิงอภิชญา อินอุดออน
1. นางวรรณวิมล สารสุวรรณ์
2. นางสาวเจนจิรา เลี้ยงเชื้อ
6 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายปณิธาน ไกรทอง
2. นายสุภณัฐวุฒิ มงคลวัจน์
3. นางสาวพนิตสิรี สนน้อย
1. นายวิทยา ชื่นจิตร์
7 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงถักฝัน โพธิ์มาก
1. นายสมิธ วันดี
2. นายชาตรี กลิ่นลูกอิน
8 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงนัดชม ศิริธนะ
1. นางวิยดา จงบริบูรณ์
9 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวกัลยรัตน์ นาลาย
2. นางสาวไพลิน ตาชุ่ม
3. นางสาวศิริประภา ยอดบุญยืน
1. นางสาวกรรณิการ์ เสมอ
2. นางสาวปัญจทรัพย์ ฉิมมาจันทร์
10 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายปฏิภาณ ขัดต๋า
2. นางสาวปิยภัทร ยะเขียว
3. นางสาวพัชรีภรณ์ หมู่เขียว
1. นางวราภรณ์ ทังดิน
2. นางสาวศิริรัตน์ จันธิดา
11 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายธีระพันธ์ ยะวะ
1. นางสาวกรรณิการ์ เสมอ
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancerระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายสุวีร์ -
2. เด็กหญิงเอ่ง -
3. เด็กหญิงหยิ่นหม่า -
4. เด็กชายอ่องโก่อู -
5. เด็กชายธีร์ทัต -
6. เด็กหญิงน้ำฝน -
7. เด็กชายซอโพควา -
8. เด็กชายลินลิน -
9. เด็กชายพิสิษฐ์ -
10. เด็กชายสตาร์ -
1. นางสุชาดา ระวังยศ
2. นางดวงจันทร์ กันทะวงษ์