ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งทีมผสม ๔ คน รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายนเรศ ถมยา
2. นายอุทิศ มโนทิพย์เจริญ
3. นายอุทัย มีหินกอง
4. เด็กชายธนพล แกร่งภูผา
1. นายศราวุฒิ ใสทา