ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครนครสวรรค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงณิชากรณ์ ทองแถม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กลีบบัวขาว
3. เด็กชายภาณุเดช บุตรชาย
1. นายสายันต์ ประสิทธิธัญกิจ
2. นางสาวสิริกาญจน์ เชียงจักร์
2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายธนากร ปั้นเทศ
2. เด็กชายศิริพร กาบทอง
3. เด็กชายวีระวัฒน์ ชะวาลิต
4. เด็กชายพันรักษ์ ปานะคำ
5. เด็กชายพนวัฒน์ เชียงเงิน
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมไพศาล
7. เด็กหญิงกมลทิพย์ เกตุบำรุง
8. เด็กหญิงรพีพร แสงเนตร
9. เด็กหญิงสุพิชญา แจ้งกระจ่าง
1. นางสาววลัยกร เกตุทนงค์
2. นายกนวุฒิ ทัพกฤษณ์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายปฏิภาณ เชื้อไทย
1. นางสุรีย์รัตน์ กองมณี
4 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายวรภพ รัมขำ
1. นางสุรีย์รัตน์ กองมณี

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางรุจิรัฏฐ์ พรเหลืองชมภู
1. นางรุจิรัฏฐ์ พรเหลืองชมภู
2 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายธราดล อัตตะวิริยะสุข
1. นายนาคร ศรีพินทุศร