ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายสหรัฐ กลิ่นนิ่ม
2. นางสาวศิริพร กาญจนสุวรรณ
3. นางสาวอภิญญา เอี่ยมงาม
1. นางสุธิตา นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์ พลตรี
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุมาศ ปรางโท้
2. เด็กชายวีระ คุ้มเกรง
3. เด็กชายพงศกร ม่วงคำ
1. นายพิษณุ ป้อมเสมา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวชยารัตน์ เหงากูล
1. นางสาวชยารัตน์ เหงากูล
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาววิชญาดา เปรมศักดิ์
2. นายพัทธนันท์ กลิ่นนิ่มนวล
3. นายปรเมศร์ สืบทายาท
1. นายพิษณุ ป้อมเสมา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน