ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองน่าน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองน่าน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองน่าน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์ ตระกูลทรัพย์ดี
2. เด็กหญิงตวิษา คนอยู่
3. เด็กหญิงณัฐธิดา คำแคว่น
1. นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ
2. นางสาวนพรัตน์ อิสระณรงค์พันธ์