ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวมีนา แซ่ว่าง
1. นางสาวกมลชนก แก้วโก
2. นางสาวศุภาวดี ศิริวรวัจน์ชัย
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัยพงษ์ ก้อนคำ
2. เด็กชายคมเพชร สิงห์พา
3. นายกิตติทัต ดาใจคำ
1. นายเอกชัย พรมเทพ
2. นายเอนก บุญชูภักดิ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายรัชภูมิ สืบสาร
2. นางสาวปิยาภรณ์ อภิวัน
3. นางสาวชุลีพร นาทุม
1. นางสาวสุพิชฌาย์ สง่างามสกุล
2. นายชุมพล ชัยวุฒิ
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงมานิตา นันต๊ะ
2. เด็กหญิงสาธิตา นะเอ้ย
3. เด็กหญิงเบญญาภา ปินทิพย์
1. นางปราณี อินวาทย์
2. นางสาวจิราพร เกียงคำมูล
3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวลัคนา สังเคน
2. นางสาววีรนุช แปงกันยา
3. นายศิลา นวลทา
1. นางสาวศิริกานต์ คฤหานนท์
2. นายวศิน ปังสุวรรณ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน