ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองพะเยา


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ คนงาน
2. เด็กหญิงสุชาวลี ณ แพร่
3. เด็กหญิงสุพิชญา ถาคำ
4. เด็กหญิงธิยาดา ยานะ
5. เด็กหญิงณิรชา รัชธานี
6. เด็กชายรัชชานนท์ เผ่าต๊ะใจ
7. เด็กชายธนสิทธิ์ เซี่ยงเห็น
8. เด็กชายธาดาพงษ์ ต่วนทอง
9. เด็กชายสัณหณัฐ รุ่งโรจน์กิจการ
10. เด็กชายปรมัตถ์ บุญยืน
1. นางปาณชาต วิชิตนันทน์
2. นางเนตรนภิส จันทนประยูร
2 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคลชัย ไชยบุตร
2. เด็กชายธนาภัฏ งามจิต
1. นายธนันท์ชัย ปันสุข
3 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา หมอหล้า
1. นางสาวอาทิตยา หมอหล้า
4 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร สุรกา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นพาโชค
1. นางทัศนีย์ โชติสิริสกุล

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองพะเยา


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายธีรพงษ์ เครือยะ
2. เด็กชายพีรพันธ์ บัวเทศ
3. เด็กหญิงพรนิพา วงค์ปัญญา
1. นางสุภาภรณ์ ตั๋นเกี๋ยง
2. นายรณกร รัตนรักษ์มงคล
2 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายชยพล ศรีทัต
2. เด็กหญิงอวัฏศดา อักรจักร์
3. เด็กชายปรินทร โคงเสือ
4. เด็กชายปวริศ ขยันขาย
5. เด็กชายภูวนัย ศรีณรงค์
6. เด็กหญิงกัญญา ตาวิโรจน์
7. เด็กหญิงชิดชนก ชินฝั่น
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน ระไว
9. เด็กหญิงสุทธารา สุทธวงค์
1. นางโสภิตา สุธรรมเม็ง
2. นายทินภัทร อาคาร
3 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงธัญชนก มะโนสุข
2. เด็กหญิงแคททรียา ไชยวงศ์
3. เด็กชายลัทธพล ยะกลิ้ง
1. นายภูษิต ยอดเมือง
2. นางสาววรรณชนก มานนท์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองพะเยา


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภัทรานุกิจ
1. นางสาวณัชปภา โลหะกิจ
2 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายพนธกร กรมแขวง
2. เด็กหญิงปิยนุช ประเสริฐสิน
3. เด็กชายณัฐดนัย สุธรรม
1. นางสาวณัชปภา โลหะกิจ
2. นางสาวเพียงพิศ บรรจงจิตต์
3 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancerระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงศิวาพร แสงแก้ว
2. เด็กหญิงศุภรดา เครือสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศรันย์ปวีร์ เสมอใจ
4. เด็กหญิงกฤษ์สิรญา แสงสุข
5. เด็กหญิงจารุพิชญา ลิม
6. เด็กหญิงปิยธิดา ธุระ
7. เด็กหญิงพิชญธิดา ไชยบาล
8. เด็กหญิงต้องตา ศุภวิริยะกุล
9. เด็กหญิงกวินธิดา หนูแก้ว
10. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์ อุทธิยา
1. นางรัชนีวรรณ มั่นคง
2. นางสาวปณฐี แก้วปินใจ