ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายปิยภัทร คำนวล
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา อินต๊ะสาร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองมูล
1. นางณัฏฐกานต์ สิทธิตัน
2. นางสาวยุพิน วงค์ไชย