ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองพิจิตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา รั้วสำราญ
2. เด็กหญิงพรพิมล โกกิจ
3. เด็กหญิงอารีนา ช้างพุ่ม
1. นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองพิจิตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวพรชิตา เวชไพรัตน์
1. นายอัศวิน ถาวรศักดิ์
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ
2. นางสาวณัฏฐธิดา ควรสมัคร
3. นางสาวศุภัชชา กลิ่นเกิด
1. นางสาวดวงจันทร์ แก้วบัวดี
2. นายบุญญฤทธิ์ ปิงเมืองเหล็ก

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองพิจิตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน