ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนบางลายพิทยาคม การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายนราธาร ภิรมย์กิจ
2. นายธีร์ธวัช แท่งทอง
3. นางสาวกัญญาณัฐ สุภาผล
1. นางสาวจิราวรรณ จันทวงษ์
2. นางสาวทักษพร รอดอนันท์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน