ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองตะพานหิน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 4 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์รอด
2. เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรโต
3. เด็กหญิงธนกมล แก้วประเสริฐ
1. นายมนัสนันทร์ ควรประเสริฐ
2. นางบุษยมาศ นาครัตน์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองตะพานหิน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 2 การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวสุพัตรา พัฒน์พงษ์
2. นางสาวจิราพร ใจเพชร
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีอุ่น
1. นางรัชกรณ์ ทองจั่น
2. นางสาวประนอม สมีเพชร