ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครพิษณุโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนครพิษณุโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงปิยพร มะสาลี
1. นางพรทิพย์ พวงวราพันธ์
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก การแข่งขันการคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองเอม
1. นางดาลัด ปานโท้

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครพิษณุโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูมิภักดิ์
1. นางพรทิพย์ พวงวราพันธ์