ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายวรรธนัย แซ่กู้
2. นายยงยุทธ คงเนียม
3. นายรัฐธรรมนูญ สีเสือ
1. นายทรงกรด ไชยวุฒิ
2. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิ
2 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ ธูปทอง
2. เด็กชายพงษ์พร นันทโคตร
3. เด็กชายวิโรจ ราชชมพู
1. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตร
2. นางจุฑารัตน์ เรณุมาน
3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวสุกันยา วินันทา
2. นางสาวพีรกานต์ พรมรักษา
3. นางสาวศุภานัน แก่นโงน
1. นางสาวฤดีวรรณ ภู่อ่ำ
2. นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ
4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายพิทวัส ขันติ
2. นางสาวธนพร คุ้มวงษ์
3. นางสาวยลดา หิมโสภา
1. นางสาวอมรา เทียนทอง
2. นางสาวสิริวิมล สุขมามอญ