ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายบุญพิทักษ์ โดรณ
2. นายกฤษณะพงษ์ ดรุณเนตร
3. นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ
1. นายณัฐวุฒิ จันละมุด
2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายกรณ์ดนัย บุญยวง
1. นายกิติพงษ์ ฟากเซ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา แซมสีม่วง
2. เด็กหญิงปพิชญาภรณ์ สุขแก้ว
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา กาวินคำ
1. นางพจนี เอี่ยมใส
2. นายธนากร แพงคำสอน
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) การประกวดแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เสียงไพเราะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา หองทองคาน
3. เด็กชายสุธินัน บุญเชิด
1. นางมณัฐนันท์ สิงห์เส
2. นางสาวอังศุมาลิน โสมล
3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลงระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายกิตติคุณ หงษ์โต
2. เด็กชายสิทธิชัย ใจหาญ
3. เด็กชายพีรพัฒน์ สีสะออน
4. เด็กหญิงกัญญาภัค ชาติเสนา
5. เด็กหญิงปพิชญา ทับแย้ม
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์ เสมาทอง
7. เด็กหญิงภัคจิรา กุสาวะดี
8. เด็กหญิงเกษรา เถื่อนมา
9. เด็กหญิงวรรณภา มั่นปาน
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วมา
1. นางดาวรุ่ง คุรุภัณฑ์
2. นางจันทร์ทิพย์ กระเศียร

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายวศิน คำสวัสดิ์
1. นางสาวนฤดี ชัยโฉม