ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งทีมผสม ๔ คน ชนะเลิศ 1. นางสาวนันท์นภัส บุญยอด
2. นางศิริธร จำปาวงษ์
3. นางสาวชญานิษ คงศรีไพร
4. นางสาวศุภิสรา แสงซื่อ
1. นางศิริธร จำปาวงษ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงนลิน ภาชนะ
1. นางสาวชญานิษ คงศรีไพร
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวรุ่งนภา โกมลสิจน์
2. นายกฤษฎา ศรีลาจันทร์
3. นางสาววิภาวรรณ หมอแพทย์
1. นางวรนุช กระทู้
2. นางศิริธร จำปาวงษ์
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายชวนากร วงษ์ทาโส
2. เด็กชายพรหมมินทร์ แก้วป้อง
1. นางสมฤดี แสงมณี
2. นายชัยวุฒิ แสงมณี