ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองหล่มสัก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา บุญไทย
1. นางวันเพ็ญ กุลสุวรรณ
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายศุภวัฒน์ คูณกลาง
2. นายจักรเพชร หาพุทธา
3. นายนายปวริศร บัวช้อย
1. นายถนอมศักดิ์ แปววัง

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองหล่มสัก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงเกศินี คำมูลศรี
1. นางสาวพัฒน์สรณ์ ขวัญติง

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองหล่มสัก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค ญานวัฒนสกุล
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ จันทร์ภิรมย์
3. เด็กหญิงภาวิณี แจ่มสอน
1. นายพัฒนากร บุตรราช
2. นายสุรเดช น้อมมนัส