ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครเชียงราย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ของนักเรียนสังกัด อปท. ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเณศรา ปุระเสาร์
2. เด็กหญิงพรลภัส ฉายา
3. เด็กชายพันธกิจ เฉลิมเลี่ยมทอง
4. เด็กชายปภังกร ประเต็ม
5. เด็กชายณฤดล สายสุขกาจินะกุล
6. เด็กชายวรชาติ ใสส่อง
7. เด็กชายอระชิ อิมานาคะ
8. เด็กหญิงปภาวี อินต๊ะรัตน์
9. เด็กหญิงพรธีรา วัฒนา
10. เด็กชายจิรายุ ไร่สอ
1. นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
2. นางสาวอณิษฐา โพธิ์แดง
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ รุ้งดี
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์ แสงผะการ
3. เด็กหญิงวรลักษณ์ อ้อยผดุง
1. นางสาวนฤมล แซ่พร่าน
2. นางสาวนวรัตน์ ต่ำแก้ว
3 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภคพร ไชยวงค์
2. เด็กชายเลิศชัย แสงศรี
3. เด็กหญิงคีตภัทร เอื้องคำ
4. เด็กหญิงปาณิสรา จันกุลี
5. เด็กชายณัฐดนัย กันทาสุวรรณ
6. เด็กหญิงอรนี เทลิ
7. เด็กหญิงขนิษฐา ยอดยา
8. เด็กหญิงวรหทัย คำจ้อย
9. เด็กชายญาณากร มูลดวง
10. เด็กชายกวินเทพ ขาวัน
1. นางสุพักตร์คีนี โนมณี
2. นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา
4 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กชายอ่อง ฮินดู
2. เด็กชายปรีชา มณีดวงพร
3. เด็กหญิงณัฐวดี เทพชุมภู
1. นางผานิตย์ จันทร์หล้า
2. นางทัศนีย์ วงค์สุภา
5 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร มาเยอะ
1. นางสาวพรพิมล จรูญฉาย
2. นางสาวกมลวรรณ คำภิระ
6 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา ปัญจพลคีรี
2. เด็กชายญาณภัทร แก้วประเสริฐ
3. นายวัชรายุทธ คำน้อย
4. นายธนกร ธรรมภิใจ
5. เด็กชายศุภเดช ปัญญาทิพย์
6. นางสาวภิณญดา ใหม่กาศ
7. นางสาวกุสุมา จันทร์วิลา
8. เด็กหญิงกรกันยา หาญโนนแดง
9. นางสาวชนากานต์ ไชยวงษ์
10. นางสาวภัคนันท์ วรรนิยม
1. นายสุเมธ มาบาง
2. นางสาวจันจิรา ธรรมยา
7 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสกร จตุแสน
2. นางสาวสุพิชชา พรมเมา
3. นายศุภณัฐ กาศมณี
1. นางสาวอภิญญา อิ่นแก้ว
2. นางสาวชลินรัตน์ สิทธิเจริญ
8 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย ชนะเลิศ 1. นางปรีดาวรรณ แสงสอาด
1. นางปรีดาวรรณ แสงสอาด
9 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนต์ธิรา บาสเตียน
1. นางสาวกุลธิดา แก้วตาบุศย์
2. นายอนุพงศ์ เทพแสน
10 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรายุ ศรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงธนัท สีงาม
3. เด็กหญิงเบญญาภา มณีรัตน์
1. นางวันเพ็ญ น้ำใส
2. นางสาวดุษฎี พงษ์ตานี
11 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแครี่ ชีวินเอกภพ
1. นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์ทอง
2. นาย Shi Fangwei
12 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธ์ชนัน รอบวนาคาม
2. นางสาวมาริสา ยาแปงกู่
3. นางสาวกิตติวรา อ้ายแปง
1. นางสาวแสงดาว บัวอินทร์
2. นางสาวธนวันต์ โกย
13 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร ปรีชาพงค์มิตร
1. นายคณัสนันท์ สุทา
2. นางสาวพิศ ไชยพลงาม
14 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำหลาว เยอะแจะ
2. เด็กหญิงสมหญิง บุตรงาม
3. เด็กหญิงบุษยมาศ ทรายหมอ
1. นางสาวสิริพรรณ วังมณี
2. นางสาววีณา คำมงคล
15 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร จันทร์เสา
2. นางสาวโชติกา อินต๊ะวงศ์
3. นางสาวหนึ่งน้ำทิพย์ บัวทอง
1. นางสาวฐิตาภา บุญปัญญา
2. นายพงศธร ปิงยศ
16 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงแก้ว
2. เด็กหญิงพิจิตรา พรมมา
3. เด็กหญิงขวัญพญา วิชาลัย
1. นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
2. นางเครือวัลย์ อุตมะโน
17 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงเกียรติ ชีวินมหาชัย
1. นางสาวธัญกมล นะใจ
2. นายหิรัญ ศรีวิชัย
18 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิชญาพร เนาว์ชมภู
2. เด็กหญิงเพลงพิณ มารีอา คำก้อน
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา โชตา
1. นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
2. นางสาวปฎิญญา ทองดี
19 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ อินทประเสริฐ
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์ ศรีมกุฏ
3. เด็กหญิงพชราพรรณ ธงศรี
1. นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสดิ์
2. นางสาวกนกพิชญ์ โนกุล
20 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์ เชาว์ฉลาด
2. เด็กหญิงนรินี หล้าตัน
3. เด็กหญิงพฤกษา แสนมหายักษ์
1. นางโสพิชชาญ์ สมใจ
2. นายกฤษณะ ปิกวงศ์
21 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาธินดา สัจถา
2. เด็กหญิงอิสรีย์ สมไชยวงค์
3. เด็กหญิงปวีณ์รดา ประทีปอุษานนท์
1. นายวสันต์ นายด่าน
2. นายประชัน หาญจริง
22 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิษฐา สวาสดิ์วงค์
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ หล้าบุญมา
3. เด็กหญิงจารุพิชชา จินะสาม
1. นางสาวน้ำฝน อินสุวรรณ์
2. นางสาวราตรี สุนทร

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนครเชียงราย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายสันทัด คณิตชยานันท์
1. นายสันทัด คณิตชยานันท์
2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งทีมผสม ๔ คน รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสุรีย์ บุญกอง
2. นางวาสนา หาญจริง
3. เด็กหญิงไปรยา สุทธิตังกวิเชียร
4. นายไพรัตน์ สุทธิตังกวิเชียร
1. นายปรีชา ศรีทา
3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงวริศรา วันทา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยบัวคำ
1. นางสุพัตรา เนตรนพรัตน์
2. นางธมลวรรณ สุริยะโชติ
4 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาศิลปะ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายจตุพล โนมณี
1. นายจตุพล โนมณี
5 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวภัทรกร ไกรศรีสถาพร
1. นางสาวศิรพร พลตะคุ
2. นางสาวกมลวรรณ คำภิระ
6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวกันยารัตน์ วนิชปริญญากุล
2. นางสาวภัทราพร วงศ์ไชย
1. นางสาวอัชฌา ธรรมศิริ
7 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงกุลวดี พนมโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงชาร์เนล ปัญญาวร
3. เด็กชายเอกวัฒน์ คำจ้อย
4. เด็กชายเฉลิมชัย ขวัญชัย
5. เด็กชายณภัทร บุญประกอบ
6. เด็กชายธนดล ใจสาม
7. เด็กหญิงมีมี่ มูเดอร์
8. เด็กหญิงพิชญธิดา กันธะวงค์
9. เด็กชายศิวกร รินสินจ้อย
10. เด็กชายภคพล ชูช่วย
1. นางช่อฤทัย ยิ้มใหญ่
2. นางสาวเพียงรวี นันตาวงศ์
8 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงเทพธิดา แก้วเนตร
2. เด็กหญิงพริริสา ก๋าแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจยะ
1. นางสาวพัชรินทร์ เตชะ
2. นางพิรุณรัตน์ นันตา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครเชียงราย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวอัลธิฌา เชียงแรง
1. นางสาวอัลธิฌา เชียงแรง
2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางกัลปพฤกษ์ ชมภูอินทร์
1. นางวาสนา หาญจริง
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงภรภัชชา แนบโนนสูง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ รุ่งศรีสุขจิต
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ คำแก่น
1. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยวารินทร์
2. นางริใส นามดี
4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงคำดู่ คำดี
2. เด็กหญิงอาภิสรา ติอารีย์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์ วสุพลวิจิตร
1. นางกัญญาพัชร อะทะวงศ์
2. นายภานุรัตน์ นันตา
5 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายวรกานต์ สุภาษี
2. นางสาวอาทิตยา อาทิตย์ฉาย
3. นางสาวเมธาพร โครงกาบ
1. นางสาวธัญญาเรศ กันทา
2. นางสุรีย์รัตน์ นิ่มพิศาล
6 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายสาโรจน์ แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงนฤมล คุรุพันธ์
3. เด็กหญิงวรันธร รักยา
1. นางสาวมยุรา สุวรรณชะตัน
2. นายสุเมธ มาบาง
7 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายอรรถสิทธิ์ ทรงคำ
2. นายตรีภพ จอมหล้า
3. นายศุภฤกษ์ มาเยอะ
1. นายปราการ อินทยศ
2. นางอนัญญา นวลเปรม
8 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา จอมแปลง
2. เด็กหญิงอังค์วรา พวงมาลา
3. เด็กหญิงอชิรยา เพียรพิเศษ
4. เด็กหญิงลภัสรดา อบสุวรรณ
5. เด็กหญิงญาติกา ชอง
6. เด็กหญิงแพรพลอย แหวนพรหม
7. เด็กหญิงรสิตา ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงแต้มดาว จันทร์ประสิทธิ์
9. เด็กหญิงนิราภรณ์ ภูเขียว
10. เด็กหญิงธนัชญา กิตติธีรานุรักษ์
11. นางสาวจิตติมา ไชยวงค์
12. นางสาวกีรติ ยะรัตน์
1. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐ
2. นายณัฐวัฒน์ ร่วมชาติ
9 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายภาคิณ ดำศรี
2. นางสาวณัฐณิชา มหาวรรณ์
3. นางสาวจารุกร ดอนลาว
4. นางสาวจิราภา คำภิระ
5. นางสาวลลิดา ศรีวรรัตน์
6. นางสาวมลฤดี ตายะ
7. นางสาวพลอย ยียง
8. นางสาวธันวรัตม์ จันทร์กอง
9. นางสาววริศรา ธนูศร
10. นายนฤเบศร์ เลาแก้ว
1. นางจันทนา ทาวิรัตน์
2. นางณปภัช รัตนพรนภาพันธ์