ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองแพร่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจังคนิภา วงศ์ปินะ
2. เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ยานุธรรม
1. นางผ่องพรรณ แก้วดวง
2. นางอัญชลี อุปนันไชย
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา วงค์บุญมา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรแก้ว
1. นางสาวดวงเดือน ชาวรัตนพันธุ์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์ โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐดนัย ธิบุตร
3. เด็กชายวรินทร โป่งทราย
4. เด็กชายณัฐภัทร กาศวิบูลย์
5. เด็กชายธนทัต บุญประสม
6. เด็กหญิงอารดา ดวงตาดำ
7. เด็กหญิงลัคนา จันทร์กา
8. เด็กหญิงกัญญพัชร รัตนชมพู
9. เด็กหญิงปรียารัตน์ บุญคำชู
10. เด็กหญิงณิชมล ปาละสุข
1. นางรัชดา ถิ่นจอม
2. นางลำพู จับจันทร์
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชพล เกลียวกลม
1. นางประไพวรรณ ละอินทร์
5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์ สะระมูลี
2. เด็กหญิงฐิติภา พันธิจันทร์
3. เด็กหญิงอมิตา เข็มทอง
4. เด็กหญิงอรวี แสนย้าง
5. เด็กหญิงอภิญญา ขันแก้ว
6. เด็กหญิงวีรินทร์ มะโนโฮ้ง
7. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ ชัยมงคล
8. เด็กหญิงพิยดา พลับพิกุล
9. เด็กหญิงเพชรดา สะเอียบคง
1. นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
2. นายฉลองรัตน์ ทิพย์สุวรรณ
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายจีราวัฒน์ แก้วคำ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เสร็จกิจ
3. นายวรายุ ทองคำ
1. นางปรียนันทนา อินปรา
7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายออมสิน ศุภกุลหาญ
2. นายสุภเวช เวียงยา
3. นายพงศกร ย่างรวีไพศาล
1. นายไอยเรศ ถิ่นสุข

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองแพร่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทรงกุล
2. เด็กหญิงศดานันท์ ใจยา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาภูเขียว
4. เด็กหญิงมลฤดี แซ่เติน
5. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยอดน้อย
6. เด็กชายรัฐภูมิ ข้ามสาม
7. เด็กชายรัชพล ปัญญาเหมือง
8. เด็กชายวัชรพล เชียงปัญญา
9. เด็กชายดนัย น้อยนา
10. เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีธิยศ
1. นางรุจิรา จันทราภานุกร
2. นางพันธ์ทิพย์ ขันคำนันต๊ะ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายพนทกร ใจบุญ
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์ ธงกลาง
3. เด็กหญิงภัทรนันท์ วรรณา
1. นายเจษฎา มาอุ่น
2. นางสาวรัชนี ธีรประพฤทธิ์
3 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงอภิญญา ชุ่มอินถา
1. นางสาวภัทรวดี วันมูล
4 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายธนณัฐ์ สุรวงค์
1. นางสุทธิณี เรียนใจดี
5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายอรรถกร พงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงลลิตภัทร กิสูงเนิน
3. เด็กหญิงกฤติมา จินารักษ์
4. เด็กหญิงวิชชุตา ศรีบัวรายณ์
5. เด็กหญิงกฤติยา สมบูรณ์มา
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา เป็นใจ
7. เด็กหญิงสโรชา วุฒิโอสถ
8. เด็กหญิงภวิษย์พร สุปัญญา
9. เด็กหญิงนัสรีน อัดเส็น
1. นางเกสรี บรรเลง
2. นางศิริรัตน์ โพธิ์งาม
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สิงห์เห
2. เด็กหญิงจริยา เรืองรัศมี
3. เด็กหญิงวริศรา แก้วแสง
1. นางปรียนันทนา อินปรา
7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวปวันรัตน์ ไชยะกูล
2. นางสาวปนัดดา แก้ววิเชียร
3. นางสาวปุณยนุช เสนาธรรม
1. นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
2. นางพิมพ์พรรณ พรหมศิริแสน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองแพร่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงอนัญญา ชมภูเทพ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ เครือแสง
3. เด็กหญิงทักษพร ภักรักษา
1. นางสาวจุฬารัตน์ เทียมแสน
2 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา ลำน้อย
2. เด็กหญิงปาณิสรา จักรทอง
3. เด็กหญิงธัญยชนก ภูคำ
4. เด็กหญิงกุลยาวี สูงรันต์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา แก้ววิชัย
6. เด็กหญิงกัญญาพรรณ แซ่ผ่าน
7. เด็กหญิงสุภัสสร ภู่จันทร์
8. เด็กหญิงณัฐจิรา คำภิลา
9. เด็กหญิงธนพร เกตุเวชช์
10. เด็กชายจักรภัทร มะนะเวศน์
11. เด็กชายถิ่นไทย อินจันทร์
12. เด็กชายพีรภาพ พยาแก้ว
13. เด็กหญิงเอ็มมิกา ประพิศ
14. เด็กหญิงภัทรวดี เสถียรสวัสดิ์
15. เด็กชายวัชรกร ถาวรกิจ
16. เด็กชายณัฐกร ถาวรกิจ
1. นางมัญชลา มั่งมี
2. นางสาวรัชนี ธงชัย
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายธนทัต มูลเปา
2. เด็กหญิงลลนา จันทร์กา
3. เด็กหญิงรวิสรา กาทองทุ่ง
1. นางจิราพร รสเข้ม
2. นางสาวศิริลักษณ์ ใจเคลื่อน
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์ โลกคำลือ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลายดี
3. เด็กหญิงอิชญาภรณ์ ฝึกหัด
1. นางสาวอมรพันธ์ เขื่อนรอบเขต
2. นางสมโภชน์ มารต่อม