ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยากร ปลาเงิน
2. เด็กชายอนุชิต โฮกเส็ง
3. เด็กชายปรัตถกร คำฟู
1. นางสาวจินดาลักษณ์ จำรัส
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศสุดา วันชัย
2. เด็กหญิงธนัชพร เผือกหลวง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา พลอินต๊ะ
1. นางสาวจินดาลักษณ์ จำรัส
2. นางกัลยกร ศิริวาท

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายวรษา จักรพันธุวงค์
1. นายวรษา จักรพันธุวงค์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวศศิธร แสนโซ้ง
1. Mr.Chang Guojun
2. นางสาวนฤมล ศรีบุญเรือง