ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลวังชิ้น


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย ชนะเลิศ 1. นางนงเยาว์ ภานุวัฒนกุล
1. นางนงเยาว์ ภานุวัฒนกุล

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลวังชิ้น


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลวังชิ้น


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน