ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายสุทิวัส มูลลา
2. นายพงศกร กุลประดิษฐ์
3. นายพงศ์พล ภาคพรม
1. นางสาวภัสราภรณ์ ดีวงค์
2. นางวริทธิ์ธร อัมมวรรธน์
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร ปวีณาภรณ์คุณ
1. นางสาวละมัย บุตรศรี

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงวิภาวดี เกษทองมา
1. นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวพิชชาภา ธานะ
1. นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงฉันท์ญาดา เมืองมูล
2. เด็กหญิงญาณิศา ประสานสุข
3. เด็กหญิงพิชชานันท์ หัตถา
1. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์
2. นางณัฐริกา ณ น่าน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน