ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยารัตน์ เลาเงิน
2. นางสาวทัศนี กาวิจันทร์
3. นายวีรยุทธ วะยาคำ
1. นายเอกตระกูล อยู่ใบสี
2. นายสุทิน ธรรมวัง
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา พรมเมือง
2. เด็กหญิงสุพิชญา เทพจร
3. เด็กชายอินทนนท์ อินชนะศิริ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา ธรรมลังกา
5. เด็กหญิงขวัญชนก ทะนันท์
6. เด็กหญิงกิตติกา สันธิ
7. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ น้อยพุฒ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา วิชัยคำ
9. เด็กหญิงพิมพิพา แก้วมงคล
10. เด็กหญิงณัฐรดา นวลเมือง
1. นางจตุพรรณ กิจจานนท์
2. นายชัชวาล สมัยงาม
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอย อิ่นแก้ว
2. นางสาวศิริภัสสร เจริญทั้งสมบัติ
3. นายหลงติ๊บ อุ่นจันทร์
4. นายสิทธิกร อุ่นจันทร์
5. นายตุลา ศรีเวชคำตา
6. นายฉัตรมงคล ขวานอก
7. นางสาวณัฐพร ธิดา
8. นางสาวนภัสสร ยี่หล้า
9. นายไกรวิชญ์ กุสาวดี
10. นายพิชัย สุริยะวงค์
1. นางสาวจตุพร แสนพิช
2. นายนิติศักดิ์ เรือนสอน
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชนะเลิศ 1. นางสาวอัตจิมา โสภา
2. เด็กหญิงมนัสชญา ณ เชียงใหม่
3. เด็กหญิงวรกานต์ แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงอลิศรา นามวงค์
5. นางสาวปรียาพร คำจ้อย
6. นางสาวชโลทร บัวลอย
7. นางสาวอคิราภ์ เทพป่าหมาก
8. นางสาวโกศลินี ใจธรรม
9. นางสาวอลิตา หม่องเป็ง
1. นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี
2. นางสาวกนกวรรณ ชิดชาญชัย
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นางสาวพิริฏฐา กาใจยา
2. นางสาวศิรินภา แก้วอ้าย
3. นางสาวศศิธร มีปัญญา
1. นางพรละภา ชุมภูศรี
2. นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายโยธิน หยวกขาวดี
2. นางสาวชนิดา วิงวอน
3. นายเมธานนท์ ธนะขว้าง
1. นางพรละภา ชุมภูศรี
2. นายศรัณยู พรมใจสา
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ 1. นายสิทธินนท์ พรหมโย
2. นางสาวจันทรัสม์ กองคำมณีพูน
3. นายศักดิ์สิทธิ์ แสนชัย
1. นางสาวศรัญธร พลสวัสดิกุล
2. นายสุริยพงศ์ อัมพวา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงแอนนิต้า อลิซ โทมัส
1. นางสาวกานต์สินี สีเขื่อนแก้ว
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงกุลปริยา ชั้นเจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วรากมุข
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ภิราษร
1. นางพรละภา ชุมภูศรี
2. นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายรณภูมิ โลราช
2. เด็กหญิงตาล สามนวล
3. เด็กหญิงศิรินภา สรดิลก
1. นางพรละภา ชุมภูศรี
2. นายศรัณยู พรมใจสา
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวกิติยา ดวงสนิท
2. นางสาวณัฏฐณิชา ภิระบรรณ
3. นางสาวณิชากร มิลินทจินดา
1. นางจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารี
2. นางสาวกิติยา แสนไชย

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ของนักเรียนสังกัด อปท. รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวธัญจิรา เกิดพร
2. นางสาวนิชนันท์ วงศ์พันธ์
3. นางสาวธนัญชญา ใจอาษา
4. นายวีระพงษ์ แซ่ติง
5. นายสมบูรณ์ รักชาติ
6. นายวันชัย ธีระพงษ์
7. นายพีรดนธ์ เขมเหลาะ
8. นายธนกร ไชยสาร
9. นายภูมินทร์ ยี่แข
10. นางสาวชุลีพร กฤษณะ
1. นางเรณุกา ตันติ๊บ
2. นางสาวเจนจิรา เสาวะระ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวสมหญิง อินทร์สุข
1. นางอตินุช เวียงคำ
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ยุทธโท
2. เด็กหญิงกฤตชญา อินลี
3. เด็กหญิงกวินธิดา กันทะ
4. เด็กชายสมโภช ซาลกอน
5. เด็กชายปิยชาติ นวมยากูล
6. เด็กชายปิยวิชญ์ วงศ์น้อย
7. เด็กหญิงอนัญญา แสงตะวัน
8. เด็กชายกรกฤต ปราบพุทจา
9. เด็กหญิงพัฒน์ชญา บรรเทา
10. เด็กหญิงพินิสา ไขขุนทด
1. นางสาวจีิราวรรณ บุญยัง
2. นายจักริน อินต๊ะเชื้อ
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงกัลยกร ชาธรรมมา
2. เด็กหญิงณัฏฐภัทร สีชมภู
3. เด็กหญิงปิยภรณ์ ธิปวง
4. เด็กหญิงหทัยภัทร ภูมะตัน
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์เทพ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจชำนาญ
7. เด็กหญิงณัฐวดี เรือนแก้ว
8. เด็กหญิงศณัฐชา จันทร์ชุม
9. เด็กหญิงสุภัสสร แก้วมาลุน
1. นายสรณัฐ แก้วศรี
2. นางสาวกนกวรรณ ชิดชาญชัย