ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครลำปาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิศร ธรรมชัย
1. นางสาวคณิศร ธรรมชัย
2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นประถมศึกษา ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์ ทศพงศ์เลิศสกุล
2. เด็กหญิงไอริษา อยู่สบาย
3. เด็กหญิงพรติยา นอบเผือก
4. เด็กหญิงอรินยา ชูชัย
5. เด็กหญิงชนกภัทร์ รูปหุ่น
6. เด็กหญิงจีระปภา วิวรรณ์
7. เด็กหญิงกิตติพร บุญเจริญ
8. เด็กหญิงน้ำฝน มณีสุข
9. เด็กหญิงรุ่งนิภา บัวหอม
1. นายนิธิภัทร หอมกระทุ่ม
2. นายศรายุทธ แก้วบาง

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนครลำปาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายปรัตถกร สมศิริ
2. เด็กชายภูมิพิภัทร ทองดีโลก
3. เด็กหญิงพิจิตตรา ฟูปลูก
1. นายอุดม บุญศรีตัน
2 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย การแข่งขันการคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงแพรวา นาคมอญ
1. นางอรทัย เรืองรินทร์
3 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงสิริยากร ชัยมงคล
2. เด็กหญิงธีรกานต์ สายเครือมอย
3. เด็กหญิงปาริชาติ เรือนสิงห์
1. นางจามจุรี หาดสาร
2. นายพงศพัทธ์ โพธิ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครลำปาง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงภัณฑิรา รักฝูง
2. เด็กหญิงมณฑิตา หล้าปาวงค์
3. เด็กชายภีรัชชัย สายฟู
1. นางมาลินี พลละคร
2. นางอำไพ สมฟอง
2 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายนนทพัทธ์ มนต์เมตตา
2. เด็กชายจิรายุ ซือมือ
3. เด็กชายเจษฎา อินสอน
1. นายสุรินทร์ จิตรกล้า
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา การประกวดแข่งขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงธารน้ำ ยะสิทธิ์
2. นายวรัญญู เฉลิม
3. นายจักรพงษ์ แก้วสกุล
1. นายอุเทน จักรบุญมา
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขมี