ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลงระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัตชญา แก่นสาร
2. เด็กหญิงพิชญา ศรีสมพร
3. เด็กหญิงอริศรา ศรีเชียงสา
4. เด็กหญิงวทัญญา พรมพิงค์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์ โกเสนตอ
6. เด็กหญิงณิชานันท์ ตันตรา
7. เด็กหญิงญาดา วัฒนาหาญนุวัฒน์
8. เด็กหญิงพัชราภา ใจสอน
9. เด็กหญิงจันทกานต์ ดวงชมพู
10. เด็กชายพิทยาพล มูลใจ
1. นางรัตนา สุขยาแสง
2. นางสาวเบญญาภา อุตระพะยอม

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงปุญญิศา แก้ววิเศษ
1. นางสาวพรสวรรค์ การุณยรัต
2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancerระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงชัญญานุช ธุระธรรม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์ แฉ่งคร้าม
3. เด็กหญิงฐิติพร ปิงคะยอม
4. เด็กหญิงญาณนารี วงศ์วุฒิ
5. เด็กหญิงณัฐวดี พิพิธเศร้า
6. เด็กหญิงวรัชยา ยานะโค
7. เด็กหญิงพิชญา ใจสว่าง
8. เด็กหญิงลลดา คำรังษี
9. เด็กหญิงพิชชาภา มณีขัติย์
10. เด็กหญิงณิชาภัทร ฟักแก้ว
1. นางสาวรัตนา สุขยาแสง
2. นายจุลฌาณ กรรเชียง

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน