ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองลำพูน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัควุฒิ ชัยประพันธ์
2. เด็กหญิงปารย์รพี ไชยชนะ
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา วงศ์ปัญญากุลย์
1. นายทัชธชา ปัญญารัตน์
2. นางสาวกัลยลักษณ์ วงศ์ชัย
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน บุญนัก
2. เด็กชายรดีธนกุล ไชยเวียง
3. เด็กชายศรัญย์ ตวงทรัพย์สิน
1. นายวิทวัฒน์ ตาจุมปา
2. นางสาวกรุณา แจ่มหม้อ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองลำพูน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงธันยธรณ์ ปัถวี
2. เด็กชายณัฐนันท์ วงค์มอย
3. เด็กชายธนภูมิ แก้วพงค์
1. นายทัชธชา ปัญญารัตน์
2. นางสาวอภิสรา ภัทรสิงหกุล
2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวิชัยศักดิ์
2. เด็กหญิงจรรยาพร สายหล้า
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ ญาณรังษี
1. นางธนภรณ์ วังษา
2. นางศรีไพร ใจนันตา
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงชนิกาพร ปิงชัย
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์ อริยากรกุล
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ สมยาวะกาศ
1. นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองลำพูน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงภรนิภา ลำพองพวง
2. เด็กหญิงปิยหทัย อินนั่งแท่น
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา ธรรมรี
1. นางธนภรณ์ วังษา
2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายอนพัทย์ คำภีระ
2. เด็กหญิงชวิศา ไชยวงค์
3. เด็กหญิงกมลชนก ม่านมุงศิลป์
1. นางธนภรณ์ วังษา
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวปนัดดา คงสมัย
1. นางสาวปนัดดา คงสมัย