ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลเมืองพาน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา ไชยสมบัติ
2. เด็กหญิงกาญจนันท์ ฟูแสง
3. เด็กชายกิตติชัย ใจปาละ
1. นางพรทิพย์ วงค์ตะวัน
2. นายเศรษฐพันธุ์ สันวงค์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลเมืองพาน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลเมืองพาน


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน