ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลอุโมงค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวสุชาดา ไชยศรี
1. นางสาวสุชาดา ไชยศรี

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลอุโมงค์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน