ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง การประกวดแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงปภานิตย์ อินถา
2. เด็กหญิงอริสรา อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ฟุ้งเฟื่อง
1. นางณิชชยา ทับสระน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐกานต์ ศุภกา