ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กชายอานนท์ นิลแพทย์
2. เด็กชายวันชัย ฆ้องหลวง
3. เด็กหญิงสุนิสา แก้วทองคำ
1. นายอนุรักษ์ คำนก
2. นายปิยชัย ตาทิพย์