ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองสวรรคโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรัตนภรณ์ แก้วชมภู
2. เด็กหญิงนันทิตา หมื่นน้อย
3. เด็กหญิงจรรยพร บุญภูมี
1. นางภัทรศยา จัดดี
2. นายเอกรินทร์ พงษ์พาน
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาวีร์ เข็มทอง
2. เด็กหญิงปาลิตา แช่มชื่น
3. เด็กหญิงณัฐติยา คำนนท์
1. นางภัทรศยา จัดดี
2. นายเอกรินทร์ พงษ์พาน
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติกา วารีรัตน์
2. นางสาวสุภาจิตร เกิดทรัพย์
3. นางสาวนภาวรรณ เจริญชีพ
1. นายอนุวัฒน์ ติ๊บสร้อย
2. นางสาวกัญญ์วรา ฉุนฉาย
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชิสา พุ่มโต
2. เด็กหญิงสุทัตตา นกแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร อยู่รวม
1. นายณัฐพงศ์ เพ็ชร์มุข
2. นางเกษราวัลย์ รู้สมัย
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพันธ์ พนมพจน์
2. เด็กหญิงธัญชนก มั่นคง
3. เด็กหญิงนัสการต์ ทองเพียร
1. นางสมจิตร ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย
6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาศิลปะ ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่
1. นายกานต์ บูรณพิริยะพงศ์
7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ ฉิมชู ฉิมชู
2. นางสาวพุทธวรรณ ระเริง
3. เด็กหญิงชลธิชา ขอบทอง
1. นางสาวสุจิรา สุขภุมรินทร์
8 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชนะเลิศ 1. นางสายฝน พานิชยเวช
1. นายกานต์ บูรณพิริยะพงศ์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองสวรรคโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายศิวกร ปิ่นทอง
2. นายประชา จี้เพ็ชร
3. นายพีรภัทร แพงพฤกษ์ภูมิ
1. นายธนภัฏ รู้สมัย
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวปุณยนุช เอี่ยมสอาด
2. นางสาวพัชรนันท์ ทองช่วง
3. นางสาวณัฐวดี หมวกละมัย
1. นายเอกรินทร์ พงษ์พาน
2. นายณัฐพงศ์ เพ็ชร์มุข
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายวิษรุต โกศล
2. นางสาวสาวิตรี บำยุทธิ์
3. นายมธุรส เพ็งที
1. นางสาวเปรมฤดี รู้สมัย
2. นางสมจิตร ใยดี
4 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสุธาทิพย์ สิงห์สัตย์
1. นางสุธาทิพย์ สิงห์สัตย์
5 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวศิริภรณ์ ศรบัว
2. นายกฤษฎากร ลาบุดดี
3. นางสาวนารีรัตน์ คงกล้า
4. นายพิชชากร พิศดาร
5. นายพิชชญาณ พิศดาร
6. นายสุทธิพงษ์ จันทร์พรม
7. นางสาวสนธยา คนใหญ่บ้าน
8. นายอัษฎาวุธ เทพาภูมิ
9. นายพงศกร นุพิศรี
10. นางสาวพนิดา ปราศจาก
1. นางสุนันท์ทา มงคลทิพย์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ พรมปัญญา
6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ของนักเรียนสังกัด อปท. รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายวายุ เพ็งสุวรรณ
2. นายอภิชัย พูลรักษ์
3. นายอาวุธ บัวมาก
4. นายพรธนา อินทรทัต
5. นายอนาวิล คล้ายหลง
6. นายศุภณัฐ เพิ่มศักดิ์
7. นางสาวนริศรา ผิวแดง
8. นางสาวจีระนันท์ บุญสม
9. นางสาวรุจิรดา ประสมใจ
10. นางสาวปภาวี ทองดอนใหม่
1. นางสาววารุณี สมใจ
2. นางสาวกัลยารัตน์ ไชยศิลป์
7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายสถาพร ปัญญาพยัคฆ์
1. นายกานต์ บูรณพิริยะพงศ์
8 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา เย็นสถิตย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล คำฟู
3. เด็กหญิงเบญจมาศ นงโพธิ์
1. นางสังวาร ยานุกุล
9 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวศิริพร บาลี
2. นางสาวชลดา ปิ่นทอง
3. นายธนชัย มิ่งเมือง
1. นางสายฝน พานิชยเวช

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองสวรรคโลก


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวพรตะวัน แก้วเนตร
2. นางสาววิภาวี เพ็งแพ
3. นายกิตติธัช หลวงนา
1. นายวินัย หลำภักดี
2. นางสาวสุภนิช สินเฉ้า
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับชั้นประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา รอดกุน
2. เด็กหญิงภัณธิตา ม่วงทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสร ดินเพชร
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมืองศรี
5. เด็กหญิงสิริยากร สระแก้ว
6. เด็กหญิงกานตรัตน์ เสาร์ไส
7. เด็กหญิงรมิตา ถาวร
8. เด็กหญิงปาริตา ควบคุม
9. เด็กหญิงชุติมณฑน์ จีรพรต
1. นางจิราพร หลงแย้ม
2. นางอัจฉรา รู้สมัย